|GRANTWAY
EN

Erstatning etter pålegg om nedslakting

Landbruksdirektoratet

Share
Favorite
Feedback
Summary
-
Rolling deadline
-
-
-
For profit
Individuals
Public sector
Norway
Research, Development and Innovation Agricultural Sciences
Overview

Gjelder erstatning for dyr som er pålagt nedslaktet og dekning av kostnader for andre pålagte saneringstiltak

Kort om ordningen:

 • Erstatningsordningen skal redusere den økonomiske belastningen ved ulike bekjempelsestiltak mot dyresykdommer og smittestoffer.
 • Dyr som er pålagt nedslaktet erstattes med standardiserte satser.
 • Hus og innredning mv. som er pålagt destruert erstattes med verdien på påleggstidspunktet.
 • Eget arbeid erstattes etter lønnstrinn 48.
 • Nødvendige utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak dekkes etter dokumentasjon.
 • Erstatning kan gis når tapet ikke dekkes gjennom dyreeiers forsikringer.
 • Dyreeier skal reetablere besetningen til tilsvarende drift som før nedslakting.
 • Eieren eller den som har ansvar for dyrene må ikke selv forsettlig eller grovt uaktsomt ha forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet. Varslingsplikt og vedtak gitt i eller i medhold av matloven må være fulgt.

Dette bør du forberede:

Ordningen har to skjema, ett for erstatning etter pålagt nedslakting, og ett for erstatning av produksjonstap ved utbrudd av MRSA. Til hver av søknadene skal du legge ved vedlegg. Vi anbefaler at du har denne dokumentasjonen klar når du registrerer søknaden.

Eligibility

Eier av husdyr som har fått pålegg om nedslakting av dyr etter påvisning av smittsom sykdom, kan søke om erstatning.

Hva du kan søke erstatning for:

Du kan søke erstatning for

 • husdyr som er pålagt nedslaktet
 • kostnader ved å gjennomføre pålagte smittetiltak
 • produksjonstap ved utbrudd av MRSA
 • kostnader til å utarbeide saneringsplan ved utbrudd av MRSA
Learn more or apply
All information about this funding has been collected from and belongs to the funding organization
13 July 2023