|GRANTWAY
EN

Erstatning etter pålegg om destruksjon av planter

Landbruksdirektoratet

Share
Favorite
Feedback
Summary
-
Rolling deadline
-
-
-
For profit
Public sector
Norway
Research, Development and Innovation Agricultural Sciences
Overview

Gjelder erstatning etter offentlig pålegg om å destruere planter for å bekjempe planteskadegjørere.

Kort om ordningen:

Ordningen gjelder virksomheter som har krav på produksjonstilskudd eller som skal levere årsoppgave i henhold til lov om merverdiavgift.

For skogbruk gjelder ordningen virksomheter som har krav på tilskudd etter forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.

Det er et krav at eieren eller den som har ansvar for plantene mv., ikke selv forsettlig eller grovt uaktsomt har forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet. Varslingsplikt og vedtak gitt i eller i medhold av matloven må være fulgt.

Dette bør du forberede:

Til søknaden skal du legge ved kopi av pålegg, bekreftelse på gjennomføring av pålegget og spesifisert dokumentasjon over tap og utgifter ved gjennomføring. Vi anbefaler at du har dette klar til du registrer søknaden.

Eligibility

Hvem kan søke?

Foretak som har krav på produksjonstilskudd eller skal levere årsoppgave i henhold til lov om merverdiavgift, kan søke om erstatning. For skogbruk gjelder erstatningsordningen for virksomheter som har krav på tilskudd i henhold til Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.

Hva du kan søke erstatning for:

Du kan søke erstatning for

  • planter eller plantedeler i henhold til Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
  • utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak for å fjerne mulige smittestoffer
Learn more or apply
All information about this funding has been collected from and belongs to the funding organization
13 July 2023